Slutanvändaravtal

Genom att använda programvaran (”Produktprogramvaran”) som är inbyggd i din NEATO™-produkt (”Produkten) samtycker du till villkoren i detta slutanvändaravtal (”Slutanvändaravtalet”) mellan dig och Neato Robotics, Inc. (”Neato” eller ”vi”). OM DU INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL FÅR DU INTE ANVÄNDA PRODUKTPROGRAMVARAN OCH DU KAN VÄLJA ATT GENAST SKICKA TILLBAKA PRODUKTEN OCH FÅ EN ÅTERBETALNING AV PRODUKTPRISET GENOM ATT KONTAKTA NEATO PÅ ADRESSEN NEDAN. Din användning av (a) webbplatsen på NeatoRobotics.com (”Webbplatsen”) och (b) tjänsterna som tillhandahålls via webbplatsen (”Tjänsterna”) styrs av villkoren. Ditt köp av Produkten (förutom Produktprogramvaran) styrs av Neato Robotics begränsade tillverkargaranti, vars villkor levereras tillsammans med produkten. Slutanvändaravtalet styr inte din användning av Webbplatsen eller Tjänsterna.

Det här Slutanvändaravtalet styr din åtkomst till och användning av Produktprogramvaran. Slutanvändaravtalet ger dig vissa juridiska rättigheter, och du kan även ha andra juridiska rättigheter som kan variera från en jurisdiktion till en annan. Ansvarsfriskrivningar, undantag och ansvarsbegränsningar i detta Slutanvändaravtal gäller endast i den utsträckning som gällande lagstiftning tillåter. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att undanta underförstådda garantier eller undanta eller begränsa ansvaret för indirekta skador eller följdskador eller andra rättigheter, och i dessa fall är det möjligt att dessa villkor i Slutanvändaravtalet inte gäller dig.

DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL. GENOM ATT SKAFFA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA DENNA PRODUKTPROGRAMVARA GODKÄNNER OCH SAMTYCKER DU TILL DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL Å DINA EGNA VÄGNAR ELLER FÖR DEN PERSON DU REPRESENTERAR I SAMBAND MED ÅTKOMSTEN. DU INTYGAR OCH FÖRSÄKRAR ATT DU HAR BEHÖRIGHET, BEFOGENHET OCH RÄTTSKAPACITET ATT GODKÄNNA OCH SAMTYCKA TILL DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL Å DINA EGNA VÄGNAR ELLER FÖR DEN PERSON DU REPRESENTERAR. DU INTYGAR ATT DU INNEHAR DEN MYNDIGHETSÅLDER SOM KRÄVS I DIN JURISDIKTION ELLER I DET LAND DÄR DU ÄR BOSATT FÖR ATT ANVÄNDA ELLER SKAFFA ÅTKOMST TILL PRODUKTPROGRAMVARAN OCH INGÅ DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL. OM DU INTE SAMTYCKER TILL NÅGRA AV DESSA VILLKOR SKA DU SLUTA ATT ANVÄNDA PRODUKTPROGRAMVARAN.

I ENLIGHET MED VAD SOM ANGES NEDAN GODKÄNNER DU AUTOMATISKA PROGRAMVARUUPPDATERINGAR AV PRODUKTPROGRAMVARAN. OM DU INTE SAMTYCKER TILL DETTA SKA DU INTE ANVÄNDA PRODUKTPROGRAMVARAN.

I AVSNITT 7 NEDAN BESKRIVS VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR AV PRODUKTPROGRAMVARAN OCH TILLHÖRANDE TJÄNSTER, I SYNNERHET I SAMBAND MED SÄKERHET. LÄS DESSA TILLKÄNNAGIVANDEN NOGA EFTERSOM DU MEDGER OCH GODKÄNNER DEM.

1. Licens.

I enlighet med villkoren i detta Slutanvändaravtal ger Neato dig en begränsad och icke-exklusiv licens (utan rätt till underlicensiering) att skapa en (1) kopia av Produktprogramvaran (endast i exekverbar objektkodsform, endast av den produkt som du äger eller förfogar över och endast för att du ska använda den tillsammans med Produkten i privata, icke-kommersiella syften).

2. Begränsningar.

Du samtycker till att inte, och inte ge andra tillåtelse att, (a) licensiera, sälja, hyra ut, leasa ut, överlåta, distribuera, överföra, stå som värd för, outsourca, avslöja eller på något annat sätt kommersiellt utnyttja Produktprogramvaran eller tillgängliggöra Produktprogramvaran för någon tredje part, (b) kopiera eller använda Produktprogramvaran i något annat syfte än vad som tillåts enligt avsnitt 1, (c) använda någon del av Produktprogramvaran på någon annan enhet eller dator än den Produkt som du äger eller förfogar över, (d) ta bort eller ändra varumärken, logotyper, copyrightmeddelanden och andra äganderättsliga meddelanden, teckenförklaringar, symboler eller märken i Produktprogramvaran eller (e) förändra, skapa härledda produkter av, ta isär, dekompilera eller bakåtkompilera någon del av Produktprogramvaran (förutom i den utsträckning som gällande lagstiftning specifikt förbjuder sådana begränsning för kompatibilitetsändamål, i vilket fall du samtycker till att först kontakta Neato och ge Neato möjlighet att skapa sådana förändringar som behövs för kompatibilitetsändamål).

3. Automatiska programvaruuppdateringar.

Neato kan emellanåt utveckla programkorrigeringar, felkorrigeringar, uppdateringar, uppgraderingar och andra ändringar för att förbättra prestandan på Produktprogramvaran och tillhörande tjänster (”Uppdateringar”). Dessa kan installeras automatiskt utan att något ytterligare meddelande eller särskilt medgivande ges. Du samtycker till denna automatiska uppdatering. Om du inte vill ha sådana Uppdateringar ska du sluta använda Produkten. Om du inte slutar att använda Produkten kan du få Uppdateringar automatiskt. Du medger att du kanske måste installera Uppdateringar för att använda Produkten och Produktprogramvaran och du samtycker till att genast installera alla Uppdateringar som tillhandahålls av Neato. Genom att fortsätta att använda Produkten samtycker du till detta Slutanvändaravtal.

4. Äganderätt.

Neato och dess licensgivare är ensamma ägare till Produktprogramvaran och alla dess globala upphovsrätter, affärshemligheter och andra immaterialrättigheter. Neato och dess licensgivare har ensamrätt till Produktprogramvaran utöver vad som uttryckligen ges till dig i detta Slutanvändaravtal. Produktprogramvaran (och alla kopior av denna) säljs inte, utan licensieras till dig enligt detta Slutanvändaravtal. Det finns inga underförstådda licenser i detta Slutanvändaravtal. Alla förslag och all feedback som du ger Neato med avseende på Produktprogramvaran är Neatos egendom. Neato får använda, kopiera, ändra, publicera eller distribuera bidragen och dess innehåll oavsett ändamål och sätt, utan att kompensera dig. Du samtycker även till att Neato inte frånsäger sig några rättigheter att använda liknande eller relaterade idéer som Neato tidigare kände till och som utvecklats av dess anställda eller som erhållits från andra källor.

5. Öppen källkod.

Vissa programvarudelar i Produktprogramvaran omfattas av licenser för öppen källkod eller gratisprogram (”Programvara med öppen källkod”). En del Programvaror med öppen källkod ägs av tredje part. Programvaror med öppen källkod omfattas inte av villkoren i detta Slutanvändaravtal. Varje programvarudel i Programvaran med öppen källkod licensieras i stället enligt villkoren i de slutanvändarlicenser som medföljer sådan Programvara med öppen källkod. Inget i detta Slutanvändaravtal begränsar dina rättigheter enligt, eller ger dig rättigheter som ersätter, villkoren i någon gällande slutanvändarlicens för Programvaran med öppen källkod. Om så krävs enligt någon licens för en viss Programvara med öppen källkod, tillgängliggör Neato sådan Programvara med öppen källkod och Neatos ändringar av denna Programvara med öppen källkod, efter skriftlig begäran till Neato på den e-postadress eller postadress som anges nedan.

6. Löptid och uppsägning.

Detta Slutanvändaravtal och den licens som ges enligt detta avtal gäller från det datum då du för första gången använder Produktprogramvaran eller Produkten och fortsätter att gälla så länge som du äger Produkten, om inte Slutanvändaravtalet avslutas enligt detta avsnitt. Neato kan avsluta detta Slutanvändaravtal när som helst om du inte uppfyller något av villkoren i avtalet. Du kan avsluta detta Slutanvändaravtal med omedelbar verkan efter skriftligt meddelande till Neato. Efter att detta Slutanvändaravtal har avslutats avslutas licensen som ges inom ramen för avtalet och du måste sluta använda Produktprogramvaran, men villkoren i avsnitten 2 till och med 17 fortsätter att gälla efter sådant avslutande.

7. Garantifriskrivning.

OAKTAT EVENTUELL MOTSÄGANDE INFORMATION OCH I SÅ STOR UTSTRÄCKNING SOM DETTA TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING TILLHANDAHÅLLER NEATO PRODUKTPROGRAMVARAN ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER OCH VILLKOR, SÅVÄL UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA SOM LAGSTADGADE, INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, NAMN, OSTÖRD NYTTJANDERÄTT, RIKTIGHET OCH ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. NEATO GARANTERAR INTE NÅGRA SPECIFIKA RESULTAT GENOM ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTPROGRAMVARAN. NEATO GER INGA GARANTIER OM ATT PRODUKTPROGRAMVARAN ÄR FRI FRÅN AVBROTT, VIRUS ELLER ANNAN SKADLIG KOD, TILLGÄNGLIG VID ETT VISST TILLFÄLLE, SÄKER ELLER FELFRI.

DU ANVÄNDER ALL PRODUKTINFORMATION (ENLIGT DEFINITIONEN NEDAN) OCH PRODUKTPROGRAMVARAN ENLIGT EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK. DU ANSVARAR ENSAM FÖR (OCH NEATO FRISKRIVER SIG FRÅN) ALLA EVENTUELLA FÖRLUSTER, ALLT EVENTUELLT ANSVAR ELLER ALLA EVENTUELLA SKADOR, INKLUSIVE FÖR DITT HEM OCH ALLA FÖREMÅL OCH HUSDJUR I DITT HEM, SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTINFORMATIONEN ELLER PRODUKTPROGRAMVARAN.

8. Ansvarsbegränsning

Inget i detta Slutanvändaravtal och i synnerhet i denna paragraf om ansvarsbegränsning avser att undanta ansvar som inte kan undantas enligt gällande lagstiftning.

I SÅ STOR UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING, UTÖVER OVANSTÅENDE GARANTIFRISKRIVNINGAR, SKA (A) NEATO ALDRIG ANSVARA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, AVSKRÄCKANDE ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, INKLUSIVE EVENTUELLA SKADOR SOM INBEGRIPER FÖRLUST AV DATA ELLER INTÄKTER SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED PRODUKTPROGRAMVARAN, ÄVEN OM NEATO KÄNDE TILL ELLER BORDE HA KÄNT TILL RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR OCH (B) NEATOS SAMMANLAGDA KUMULATIVA ANSVAR SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED PRODUKTPROGRAMVARAN, SÅVÄL INOM SOM UTOM AVTALET ELLER PÅ ANNAN GRUND, ALDRIG ÖVERSTIGA DE AVGIFTER SOM DU FAKTISKT BETALAT NEATO ELLER NEATOS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR PRODUKTEN I FRÅGA. DENNA BEGRÄNSNING ÄR KUMULATIV OCH UTÖKAS INTE VID FLERA HÄNDELSER ELLER ANSPRÅK. NEATO FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR NEATOS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER.

9. Produktprogramvaran.

Produktprogramvaran ger dig information (”Produktinformation”) om de Produkter du använder. All Produktinformation erbjuds ”i befintligt skick” och ”i mån av tillgänglighet”. Vi kan inte garantera att den är korrekt eller uppdaterad.

10. Sekretess.

Med ”Konfidentiell information” avses Produktprogramvaran och all övrig information som lämnas ut till dig, som Neato betecknar som konfidentiell vid tidpunkten för utlämnandet, antingen skriftligen eller muntligen, med undantag för information som du kan bevisa (a) att du tidigare lagligen kände till utan begränsning vad gäller utlämning, (b) är eller blir allmänt känd inom relevant bransch eller är tillgänglig för allmänheten, och detta inte beror att du har eller inte har agerat, (c) utlämnas till dig av en tredje part till följd av en rättighet och utan begränsning vad gäller utlämnande eller (d) utvecklas av dig på ett oberoende sätt utan tillgång till den Konfidentiella informationen. Du ska vid varje tidpunkt göra ditt yttersta för att bevara och skydda sekretessen för den Konfidentiella informationen, både under avtalets löptid och under åtminstone en 3-årsperiod efter avslutandet av detta Slutanvändaravtal, under förutsättning att eventuell källkod som du erhåller ska vara konfidentiell under obegränsad tid. Du får inte avslöja, sprida eller på något annat sätt publicera eller kommunicera Konfidentiell information till någon person, något företag, något bolag eller någon annan tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Neato. Du får inte använda någon Konfidentiell information utöver under de verksamheter som tillåts enligt detta avtal. Du ska omedelbart meddela Neato skriftligen om du upptäcker någon otillåten användning eller något otillåtet avslöjande av Konfidentiell information eller något annat brott mot detta Slutanvändaravtal och ska samarbeta med Neato på alla rimliga sätt för att Neato ska återfå innehavet av den Konfidentiella informationen och förhindra all ytterligare otillåten användning. Om du enligt lag tvingas avslöja någon Konfidentiell information ska du före sådant avslöjande (i) omedelbart meddela Neato om sådant avslöjande för att ge Neato möjlighet att bestrida avslöjandet, (ii) försäkra den Konfidentiella informationens konfidentiella natur och (iii) samarbeta fullt med Neato för att förhindra sådant avslöjande och/eller för att kunna vidta skyddsåtgärder som minskar omfattningen av ett sådant avslöjande och/eller användningen av den Konfidentiella informationen. Om ett sådant skydd inte erhålls ska du endast avslöja den Konfidentiella informationen i den utsträckning som krävs för att uppfylla alla gällande juridiska krav. Du medger att Produktprogramvaran innehåller värdefulla affärshemligheter och skyddad information som tillhör Neato, att alla faktiska brott eller hot om brott mot avsnitt 10 eller avsnitt 2 (begränsningar) i detta Slutanvändaravtal utgör en omedelbar, obotlig skada för Neato där skadestånd i pengar är en otillräcklig gottgörelse och att domstolsföreläggande är en lämplig gottgörelse för ett sådant brott.

11. Efterlevnad av exportregler.

Produktprogramvaran och tillhörande teknik kan omfattas av amerikansk lagstiftning om exportkontroll och kan omfattas av export- eller importbestämmelser i andra länder. Du samtycker till att noga följa alla sådana lagar och bestämmelser och medger att du har ansvar att införskaffa tillstånd som kan krävas för export, återexport eller import av Produktprogramvaran och tillhörande teknik. Du ska gottgöra och hålla Neato skadeslöst från alla anspråk, förluster, ansvar, skadestånd, böter, straff, kostnader och utgifter (inklusive advokatarvoden) som uppstår från eller i samband med eventuella brott som du gör mot dina skyldigheter enligt detta avsnitt.

12. Gällande lagstiftning, ort.

Domstolar i vissa länder tillämpar inte Kaliforniens lagstiftning på vissa typer av tvister. Om du är bosatt i något av dessa länder där Kaliforniens lagstiftning inte gäller, tillämpas ditt lands lagstiftning på sådana tvister som rör dessa villkor. Annars samtycker du till att detta Slutanvändaravtal och eventuella anspråk, tvister, åtgärder, rättsgrunder, utfall eller begäranden om bistånd som gäller detta Slutanvändaravtal regleras av Kaliforniens lagstiftning, oavsett eventuella principer om motstridiga lagrum som kräver tillämpning av lagar från en annan jurisdiktion. Alla åtgärder eller förfaranden i samband med detta Slutanvändaravtal ska ske i en federal eller delstatlig domstol i Alameda County, Kalifornien, och varje part underkastar sig oåterkalleligen alla sådana domstolars jurisdiktion och jurisdiktionsort vid sådana anspråk eller tvister, förutom att Neato kan ansöka om domstolsföreläggande i en domstol som har jurisdiktion att skydda dess immateriella rättigheter eller dess Konfidentiella information.

13. Överlåtelse.

Varken rättigheter eller skyldigheter som uppstår inom detta Slutanvändaravtal kan överlåtas av dig och eventuella sådana försök till överlåtelse är utan kraft och verkan.

14. Meddelanden.

Eventuella meddelanden till dig kan skickas till den e-postadress som du har registrerat hos Neato.

15. Severability-klausul.

Om någon bestämmelse i detta Slutanvändaravtal inte kan genomdrivas ändras bestämmelsen och tolkas för att uppfylla syftena med bestämmelsen i så stor utsträckning som möjligt enligt gällande lagstiftning. De återstående bestämmelserna fortsätter att gälla i sin helhet med full verkan.

16. Avstående.

Alla avsägelser av Neato gäller endast om de är i skrift. Alla avsägelser eller underlåtelser av Neato att genomdriva eventuella bestämmelser i detta Slutanvändaravtal vid ett tillfälle anses inte vara en avsägelse av någon annan bestämmelse eller av en sådan bestämmelse vid något annat tillfälle.

17. Allmänt.

Produktprogramvaran anses vara oåterkalleligt godkänd när du börjar använda Produktprogramvaran eller Produkten. Neato har inget ansvar att tillhandahålla underhålls- eller supporttjänster för Produktprogramvaran.

Avsnittsrubrikerna i detta Slutanvändaravtal finns till av praktiska skäl och ska inte användas för att tolka detta Slutanvändaravtal.

Utöver vad som anges i detta avsnitt är eventuella ändringar av detta Slutanvändaravtal endast giltiga om de undertecknas för hand av parterna.

Frågor eller ytterligare information. Om du har några frågor om detta Slutanvändaravtal ska du kontakta Neato.

31 juli 2015